ÚVOD

Spoločnosť Spectrum ART, založená v roku 1997, so sídlom v Bratislave na Panskej ul.č. 4, je prestížna nezisková organizácia, ktorá sa pod vedením zakladateľa a prezidenta Dr. Dušana Kollára špecializuje na podporu umenia, umelcov, umeleckých sympózií, obnovovania a údržby historických i umeleckých pamiatok, zachovávania a propagácie rýdzosti slovenského folklóru, podporu rôznych záujmových klubov, súborov, spevákov i tanečníkov, publikačnou a vydavateľskou činnosťou ako aj propagáciou Slovenska a slovenského umenia v zahraničí.

Základnú skupinu tvoria okrem prezidenta spoločnosti Dušana Kollára a prezidenta klubu S.A.M.C., Kamila Peteraja siedmi slovenskí výtvarníci: Juraj Čutek, sochár, Ivan Pavle, maliar, Rastislav Trizma, sochár, Júlia Sabová, textilná výtvarníčka, Fedor Nemec, fotograf, Vladimír Oravec, keramik a Róbert Němeček, architekt a graf. dizajnér. Jedná sa o generačne príbuznú skupinu akademicky vzdelaných výtvarníkov na vrchole tvorivých síl. Ochrannú otcovskú ruku drží nad združením doajén, čestný člen spoločenstva, národný umelec Tibor Bártfay, akad. soch.

Širšie spektrum členov, čestných členov, hostí a priateľov je združené v záujmovom klube Spectrum Art Members Club, (S.A.M.C.) ktorý bol založený 28. 5. 2002 pri príležitosti príchodu jeho výsosti dedičného princa Alberta Grimaldi, ktorý tento klub aj slávnostne otvoril. Výkonným prezidentom klubu je Kamil Peteraj. Prvým čestným členom klubu S.A.M.C. je J.E. Rudolf Schuster, vtedajší prezident SR. Čestné členstvo ďalej okrem princa Alberta Grimaldi prijali aj J.E. Stefan Valéry, Predseda parlamentu Monackého kniežactva a J.E. Cristina Noghés-Menio, Generálna honorárna konzulka SR v Monackom kniežactve, ako aj ďaľší členovia delegácie – najvyšší predstavitelia Monackého kniežactva.

Činnosť spoločnosti bola ocenená 2x plaketou Predsedu parlamentu Monackého kniežactva 2004/2006 a jednotliví umelci Umeleckej rady Spectrum ART striebornou pamätnou medailou prezidenta Rudolfa Schustera v roku 2002. V roku 2004 boli Dušan Kollár, Janko Petrenka a Kamil Peteraj  ocenení J.E. Prezidentom SR, Rudolfom Schusterom Krížom Prezidenta SR II. stupňa, za prínos v kultúre. Prezident spoločnosti Dušan Kollár bol ocenený J.E. Prezidentom SR Rudolfom Schusterom malou zlatou medailou v roku 2002 a veľkou striebornou plaketou za pozitívnu propagáciu Slovenska. Taktiež prevzal v rokoch 2000/2002 cenu Paris et ses Ponts (Parížske mosty) od J.E. veľvyslanca SR v Paríži pána Vladimíra Valacha. V roku 2009 udelilo občianske združenie Kubánkov sen a Slovenský ľudový umelecký kolektív pamätné plakety Dušanovi Kollárovi za podporu slovenského folklóru a pri príležitosti jeho životného jubilea.